Inžinierskogeologický prieskum

Hydrogeologický prieskum

EIA/SEA

Spracovanie enviro-dokumentácie

Environmentálny dozor

Na služby pre stavebný sektor sa dokážeme pozrieť z viacerých perspektív.


Naša pridaná hodnota je v schopnosti kombinovať know-how z oblastí geológie, posudzovania vplyvu na životné prostredie, terénnych prác a administratívy výsledkom čoho sú komplexné a bezproblémové riešenia pre klienta.

Zabezpečujeme:

 • inžinierskogeologický a hydrogeologický prieskum
 • prieskum znečistenia
 • posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • environmentálny dozor stavebné dozoru
 • zabezpečenie výkonu koordinátora ochrany životného prostredia
 • spracovanie enviro-dokumentácie:
  • environmentálneho plánu výstavby
  • plánu kontroly a ochrany životného prostredia
  • havarijného plánu
  • povodňového plánu zabezpečovacích prác
  • plán odpadového hospodárstva
  • žiadosti pre vydanie povolenia na odber povrchových alebo podzemných vôd
  • žiadosti na čerpanie podzemných vôd a ich vypúšťanie do povrchových vôd alebo do podzemných vôd pri zakladaní stavieb

Presvedčili sme vás našou ponukou služieb?

Máte ďalšie otázky? Kontaktujte nás, radi ich zodpovieme.

+421 910 866 822

Presvedčili sme vás našou ponukou služieb?

Máte ďalšie otázky?

Kontaktujte nás, radi ich zodpovieme.