Odpadové hospodárstvo

Nakladanie s vodami

Ochrana ovzdušia

Environmentálny audit

Monitoring zložiek život. prostredia

Hodnotenie environmentálnych rizík

Sme priateľskí k životnému prostrediu a záleží nám na jeho stave.


Pohodlne budeme sprevádzať Váš business a odbremeníme Vás od náročného vypracovania, vedenia a aktualizácie environmentálnej administratívy. Skúsený tím našich pracovníkov za Vás spracuje oznámenia, žiadosti, povolenia alebo prevádzkovú dokumentáciu vyžadované platnou legislatívou. Zároveň za Vás zastrešíme komunikáciu s dotknutými orgánmi štátnej správy resp. povoľujúcimi orgánmi.

Servis poskytujeme v oblastiach:

  • nakladanie s vodami
  • odpadové hospodárstvo (manažment odpadového hospodárstva, nakladanie s nebezpečným odpadom, nakladanie s iným ako nebezpečným odpadom)
  • ochrana ovzdušia


Ďalšie služby:

  • environmentálne audity a dohľady nad ochranou životného prostredia so zameraním na plnenie podmienok platnej legislatívy v podmienkach subjektu
  • vypracovanie projektov monitoringu zložiek životného prostredia a realizácia monitoringov zložiek životného prostredia
  • projektovanie revitalizácie poškodenej krajiny
  • prevencia závažných priemyselných havárií a hodnotenie environmentálnych rizík, spracovanie podkladov a dokumentácie

Presvedčili sme vás našou ponukou služieb?

Máte ďalšie otázky? Kontaktujte nás, radi ich zodpovieme.

+421 910 866 822

Presvedčili sme vás našou ponukou služieb?

Máte ďalšie otázky?

Kontaktujte nás, radi ich zodpovieme.