EIA / SEA

Vypracovanie zámeru

Vypracovanie správy o hodnotení

Posúdenie vplyvov na územia NATURAAkustická štúdia

Dopravná štúdia

Hluková štúdia

Posudzovanie zdravotných rizík

Akýkoľvek investičný zámer s predpokladaným vplyvom na životné prostredie musí v zmysle platnej legislatívy prejsť procesom EIA.


V závislosti od druhu navrhovanej činnosti a od jej kapacitných parametrov vyplýva povinnosť vypracovať oznámenie o zmene navrhovanej činnosti, zámer, alebo správu o hodnotení.

Ponúkame:

  • vypracovanie komplexného a odborného posúdenia vplyvov investičného zámeru na životné prostredie (EIA) vrátane podporných štúdií (napr. akustickej, rozptylovej, dopravnej, posúdenie zdravotných rizík, prieskumov bioty, primerané posúdenie vplyvov na územia NATURA)
  • samozrejmosťou je zápis v zozname odborne spôsobilých osôb na posudzovanie vplyvov na životné prostredie vedenom Ministerstvom životného prostredia SR pod číslom 27/2000-OPV-PO

Presvedčili sme vás našou ponukou služieb?

Máte ďalšie otázky? Kontaktujte nás, radi ich zodpovieme.

+421 910 866 822

Presvedčili sme vás našou ponukou služieb?

Máte ďalšie otázky?

Kontaktujte nás, radi ich zodpovieme.